top of page

Všeobecné smluvní ujednání pro použití mobilní aplikace Hello pay!

1.    ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

 1. Všeobecné smluvní ujednání pro použití aplikace Hello pay! (dále jen „Ujednání“) obsahuje pravidla a podmínky používání služeb dostupných v mobilní aplikaci Hello pay! provozované poskytovatelem bankovních služeb BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, odštěpný závod, pro účely realizace platebních transakcí v rámci  sportovní akce Wannado Festival Tour organizované Wannado z.s. Uživatel mobilní aplikace Hello pay! registrací v mobilní aplikaci  uzavírá smluvní vztah s provozovatelem aplikace v oblasti platebních služeb a provedením úhrady poplatku uzavírá smluvní vztah s Organizátorem, který stanovuje podmínky účasti na Wannado Festival Tour.

2.    POUŽÍVANÉ POJMY

a) Aplikace:  Mobilní aplikace Hello pay! vytvořená pro operační systém Android a iOS za účelem platby startovného pro závody dětí Ninja Race a Biatlon Race sponzorované Provozovatelem aplikace

b) Provozovatel: 

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, odštěpný závod 

Sídlo: Karla Engliše 5/3208 

IČO: 48036099 

Kontakt: Gabriela.pithartova@hellobank.cz 

Telefon: +420 257 080 439 

 

c) Organizátor:

Wannado z.s. - zapsaný spolek, organizátor sportovní akce Wannado Festival Tour a závodů Ninja Race a Biatlon Race 

Sídlo: Levá 29/3, Podolí, 147 00 Praha 

IČO: 228 39 186

https://www.wannadosports.com

Kontakt: jakub@wannado.eu

Telefon: + 420 603 297 271

Telefonní centrum: +420 733 311 211

 

d) Uživatel: účastník sportovní akce Wannado Festival Tour, který provede registraci v mobilní aplikaci Hello pay!. 

e) Strana, Strany: Provozovatel aplikace, Organizátor a Uživatel jsou jednotlivě uvedeny jako Strana nebo společně jako Strany

 

f) Systém: mobilní aplikace Hello pay!, její webové a administrační rozhraní   

g) Platební služby: on-line platební služby realizované prostřednictvím platební karty zadané Uživatelem do Aplikace. Mobilní aplikace Hello pay! obsahuje veškeré nutné zabezpečení ochrany dat z platební karty podle nejvyšších bezpečnostních standardů. Platební kartou vloženou do aplikace lze zaplatit pouze startovné za dětské závody Ninja Race anebo Biatlon. Provozovatel při realizaci karetních platebních transakcích spolupracuje s poskytovatelem platební brány Borgun hf, se sídlem Ármúli 30, Reykjavík, Islandská republika, jemuž byla udělena licence islandským Financial Supervisory Authority, se sídlem Katrinartuni 2, Reykjavík. 

h) Poplatek: cena za služby hrazená Organizátorovi jako startovné v dětských závodech Ninja Race nebo Biatlon.

HP!.png

3. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

 

a) Provozovatel se zavazuje zpřístupnit Uživateli Platební služby poté, co Uživatel splní podmínky pro využívání služeb stanovené VSU, tj. provede registraci v Aplikaci vložením požadovaných údajů a zakoupí první startovné za poplatek.

 

b) Provozovatel je oprávněn bez předchozího oznámení zrušit přístup Uživatele do Aplikace nebo jinak zamezit její užívání Uživatelem, o kterém se lze důvodně domnívat, že poskytl při registraci nepravdivé údaje, nebo používá Aplikaci v rozporu s tímto Ujednáním, dobrými mravy nebo obecnými právními předpisy. 

 

c) Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit rozsah poskytovaných Platebních služeb. Provozovatel je dále oprávněn dle vlastního uvážení měnit a aktualizovat obsah nebo vlastnosti Aplikace.  Provozovatel může na základě vlastního rozhodnutí zcela ukončit provozování Aplikace a poskytování Platebních služeb bez náhrady. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel může přerušit dostupnost Aplikace z důvodu její údržby v nepravidelných intervalech.

 

d) Mobilní aplikace Hello pay! může být v budoucnu rozšířena libovolně o další příjemce plateb. Provozovatel Aplikace garantuje, že v Aplikaci již uložená platební data nebude možné využít pro jiného příjemce plateb bez souhlasu Uživatele. V případě, že Provozovatel rozšíří poskytování Platebních služeb o další příjemce plateb, bude vždy Uživatel vyzván k nové registraci platební karty.  

 

e) Uživatel nemá nárok na jakoukoli náhradu v souvislosti se zrušením svého uživatelského účtu, změnami v mobilní aplikaci nebo rozsahu poskytovaných Platebních služeb, přerušením dostupnosti Aplikace nebo ukončením jejího provozování.

 

f) Uživatel se zavazuje neužívat Mobilní aplikaci žádným způsobem, který by jakkoli narušoval práva Provozovatele.

 

g) Uživatel nesmí Mobilní aplikaci pronajímat, půjčovat, distribuovat ani pro ni udělovat dílčí licence nebo jiným způsobem porušovat práva Provozovatele k Aplikaci.

 

h) Uživatel má právo kdykoliv Aplikaci deaktivovat v menu „nastavení“. Poskytovatel následně deaktivuje veškerá uživatelská nastavení včetně údajů o vložených platebních kartách. Poskytování Platebních služeb bude tímto způsobem ukončeno.

 

i) Provozovatel neodpovídá za vady ani škody, či ztráty dat, způsobené při využívání  Aplikace, byly-li způsobeny Uživatelem, třetími osobami nebo překážkami vzniklými nezávisle na vůli Provozovatele, zejm. za vady či škody způsobené nesprávným užíváním Aplikace, neodborným zásahem do Aplikace, do systémového programového vybavení a prostředí, způsobené zavirováním sítě nebo zařízení Uživatele, popř. útokem hackerů nebo jiným obdobným vnějším zásahem, nebo vzniklé v důsledku poškození způsobeného nesprávnou funkcí programů jiných výrobců instalovaných v zařízení Uživatele. Provozovatel dále neodpovídá za škody vzniklé v případě, kdy Uživatel porušil bezpečnostní pravidla stanovená vydavatelem vložené platební karty. 

4. PRAVIDLA PRO POUŽITÍ APLIKACE

 

4.1. REGISTRACE

 

a) Aplikace je pro Uživatele dostupná zdarma v obchodech Google Play nebo AppStore. Po jejím stažení do mobilního zařízení a odsouhlasení tohoto Ujednání zahájí Uživatel proces registrace před prvním použití Aplikace. Registraci je možné provést prostřednictvím e-mailu nebo pomocí účtu na Facebook nebo Google. 

 

b) Při registraci prostřednictvím e-mailové adresy se uplatní následující postup:

   1. UživatelAplikaci vyplní následující údaje:

 • E-mailová adresa Uživatele, která slouží k identifikaci 

 • Heslo pro vstup do Aplikace

   2. Aplikace následně automaticky odešle registrační zprávu na zadanou e-mailovou adresu Uživatele s aktivačním odkazem. Kliknutím na tento odkaz poskytne Uživateli přístup do Aplikace.

 

c) Aby bylo možné Aplikaci používat k Platebním službám, musí Uživatel provést požadovaná nastavení, ve kterých potvrdí a poskytne následující informace:

 • X místný číselný PIN pro přístup do Aplikace zvolený Uživatelem

 • 16 místné číslo platební karty

 • datum ukončení platnosti platební karty

 • jméno držitele platební karty a bezpečnostní kód uvedený na zadní straně platební karty

 

d) Zadání platební karty Uživatele s možností opakované platby je podmínkou Poskytování Platebních služeb. Okamžikem první úhrady provedené pomocí Aplikace Uživatel povoluje Poskytovateli služeb stržení příslušné finanční částky ze zadaného platebního nástroje (platební karty), bez potřeby dalšího souhlasu při jakékoliv další platbě uskutečněné pomocí Aplikace. Provozovatel Aplikace má právo požadovat vložení PIN platební karty při jakékoliv transakci dle vyhodnocení rizikovosti prováděné transakce. Pro platby nad 500 Kč je vložení PIN požadováno vždy.

 

e) Podrobnosti k registraci platební karty:

 

 1. V nastavení vyberte podnabídku „Výběr platební karty“.

 2. Přijměte podmínky registrace platební karty.

 3. Ověřte data a dokončete výše uvedenou transakci a poté transakci potvrďte po zadání údajů o kreditní kartě (číslo karty, datum vypršení platnosti, bezpečnostní kód) stisknutím tlačítka „Použít platební kartu“.

 4. Ověření bezpečnostního kódu uvedeného na zadní straně platební karty (pokud je nastaveno u vydavatele karty, bude přesměrováno na rozhraní vydavatele karty – banky, kde by se měly řídit příslušnými bankovními pokyny vydavatele karty).

 5. Oznámení o stavu registrace (úspěšná, neúspěšná).

 

f) Po provedení platby pomocí Aplikace zašle Provozovatel Uživateli potvrzení o úhradě uloženou v aplikaci.  

 

g) Uživatel před odesláním transakce má možnost ukončit nákup stisknutím tlačítka zpět a následně je transakce automaticky stornována. 

 

h) Kupón je použitelný ihned po nákupu v aplikaci. Kupóny, které zbydou v aplikaci a nejsou využité v rámci Wannado Festivalu 2019 mohou být využity v rámci dalších akcí Wannado Festivalu.   

 

 

4.2 REKLAMACE PLATBY

 

a) V případě, že je Uživateli neoprávněně stržena platba z vložené platební karty, může uplatnit u Provozovatele Aplikace reklamaci, a to pouze písemně na e-mailovou adresu Provozovatele uvedenou v záhlaví tohoto ujednání.

 

b) Reklamace musí obsahovat alespoň jméno a příjmení uživatele, registrovanou e-mailovou adresu a identifikační číslo transakce a popis výhrad. Dále Uživatel doloží:

 

 • všechny potřebné informace o transakci, ke které se reklamovaná platba vztahovala;

 • kopie dokumentů týkající se transakce, za kterou uživatel zaplatil kartou prostřednictvím aplikace Hello pay! včetně kopie stvrzenky, která byla uživateli automaticky zaslána e-mailem

 

c) Vyžaduje-li zpracování reklamace doplnění dat nebo informací, vyžadovaných například vydavatelem platební karty, finančními institucemi nebo dozorovanými orgány, Provozovatel před vyřízením reklamace požádá Uživatele o jejich doplnění a určí pro jejich doplnění lhůtu.

 

d) Provozovatel služeb posoudí reklamaci do 30 dnů ode dne jejího obdržení. Provozovatel vyřídí reklamaci písemně nebo elektronicky na e-mailovou adresu uživatele registrovanou v Aplikaci nebo z níž byla doručena reklamace. 

 

e) Poskytovatel služeb ověřuje pravost údajů o platební kartě poskytnutých Uživatelem u vydavatele prostřednictvím zabezpečené platební brány Borgun nf.

 

f) Provozovatel Aplikace neuchovává ani nespravuje údaje o kreditní kartě poskytnuté Uživatelem.

 

 

5.    CENY A POPLATKY

 

a) Stažení a aktivace Aplikace, stejně jako využívání Platebních služeb v aplikaci Hello pay! je zdarma.

 

b) Poplatky (startovné) pro účast na sportovní akci Wannado Festival Tour stanoví Organizátor takto:

1 kupón = 1 běh, jedná se o účastnický poplatek za NINJA RACE resp. NINJA RACE LIGHT nebo BIATLON za jeden běh v hodnotě 30Kč, platí vždy a pouze na  jednu jízdu dle stanoveného časového harmonogramu pořadatele

3 + 1 kupónů = 4 běhy, jedná se o poplatek za 4 běhy na NINJA RACE, resp. NINJA RACE LIGHT  nebo BIATLON v hodnotě 90 Kč (při zakoupení tohoto voucheru je poskytnuta sleva 25%), Platí vždy za najednou zakoupené 4 vouuchery.

 

c) V případě, že Uživatel zaplatí více jízd najednou, které nebyly během jednoho dne využity, zbytek jízdného (voucherů) propadá ve prospěch Organizátora.

 

6.  OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

a) Provozovatel zpracovává, shromažďuje a chrání veškeré poskytnuté osobní údaje Uživatelů v souladu se závaznými právními předpisy, tj. zejména s nařízením EU č. 2016/679 a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

b) Potvrzením tohoto Ujednání uděluje Uživatel souhlas Provozovateli, jakožto správci, se zpracováním jeho osobních údajů, a to v rozsahu identifikačních údajů Uživatele Aplikace, v rozsahu nezbytném pro poskytování Platebních služeb. Doba zpracování osobních údajů je doba, po kterou má Uživatel za účelem využívání Aplikace aktivní uživatelský účet.

c) Zpracování osobních údajů uživatele se děje za účelem poskytování Platebních služeb, identifikace Uživatele vyžadované legislativou proti praní špinavých peněz.

d) Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel má právo prostřednictvím Aplikace Hello pay! informovat uživatele o novinkách v Aplikaci a zároveň informovat uživatele o změnách platebních instrumentů v aplikaci Hello pay! za účelem neustálého zlepšování a rozšiřování platebních služeb a zároveň za účelem zajištění vysoké bezpečnosti aplikace. 

e) Souhlas platí rovněž pro správcem pověřené zpracovatele.

f) V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů má Uživatel tato práva: 

 

 • Právo na přístupk Osobním údajům. Zprostředkovatele je možno kdykoliv požádat o informaci, za jakými účely jsou Osobní údaje zpracovávány, v jakém rozsahu a komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány a odkud byly získány.

 • Právo na opravuOsobních údajů. Zprostředkovatele je možno požádat o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud jsou nepřesné či neúplné.

 • Právo na výmazOsobních údajů. Zprostředkovatel musí vymazat Osobní údaje, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, a neexistuje žádný další důvod pro zpracování, nebo po vznesení námitky proti zpracování, pokud neexistují žádné oprávněné důvody pro zpracování.

 • Právo na omezenízpracování Osobních údajů. Pokud se řeší sporné otázky ohledně zpracování Osobních údajů, může Uživatel zpracování Osobních údajů omezit. Zprostředkovatel může mít Osobní údaje pouze uloženy, další zpracování je podmíněno souhlasem Uživatele.

 • Právo na přenositelnostúdajů. Uživatel má právo získat Osobní údaje, které Uživatel poskytl Zprostředkovateli pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, písemném a strojově čitelném formátu.

 • Právo vznést námitkuproti zpravování Osobních údajů. Proti zpracování Osobních údajů může Uživatel u Zprostředkovatele podat písemnou či elektronickou námitku. Zprostředkovatel Osobní údaje pak dále nesmí zpracovávat, pokud neprokáže oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad právy na ochranu osobních dat Uživatele. 

 

g) Provozovatel Aplikace neprodleně prošetří veškeré žádosti, dotazy, připomínky nebo stížnosti ve vztahu k osobním údajům Uživatele, které mu byly zaslány na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví tohoto Ujednání, a odpoví na ně do osmi (8) pracovních dnů na e-mailovou adresu Uživatele registrovanou v Aplikaci, pokud není v žádosti uvedená jiná adresa. Pokud požadavek nemůže být z objektivních úvodu zpracován do osmi (8) pracovních dnů, Provozovatel vynaloží veškeré úsilí, aby žádost dokončil co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů po přijetí. Stížnost Uživatele, kterou Provozovatel odmítne, musí být řádně odůvodněna a uchována po dobu nejméně pěti let.  

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

a) Všeobecné obchodní podmínky se řídí právem České republiky.

b) Registrací v Aplikaci dochází ke vzniku smlouvy mezi Provozovatelem a Uživatelem. Obsah smlouvy tvoří toto Ujednání. Registrací souhlasí Uživatel s tímto Ujednáním ve znění platném ke dni vytvoření uživatelského účtu.

c) Ujednání se uzavírá na dobu neurčitou a zaniká zrušením účtu ze strany Uživatele nebo Provozovatele.

d) Toto Ujednání může být Provozovatelem jednostranně měněno. Provozovatel informuje Uživatele o změně zasláním zprávy s oznámením na uživatelský účet v Aplikaci a nebo prostřednictvím emailu na registrovanou emailovou adresu.

e) Toto Ujednání je platné od 7.9.2019.

bottom of page