top of page

Všeobecné smluvní ujednání pro použití mobilní aplikace Hello pay!

1.      ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

 1. Všeobecné smluvní ujednání pro použití aplikace Hello pay! (dále jen „Ujednání“) obsahuje pravidla a podmínky používání služeb dostupných v  mobilní aplikace Hello pay! provozované poskytovatelem bankovních služeb BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, odštěpný závod, pro účely realizace platebních transakcí v  v rámci  sportovní akce Wannado Festival Tour organizované Wannado zs Uživatel mobilní aplikace Hello pay! registrací v  mobilní aplikace   smluvní vztahy s  provozovatelem aplikace v  oblasti platebních služeb a provedení úhrady poplatku uzavírá smluvní vztah s  Organizátorem, který stanovuje podmínky účasti na Wannado Festival Tour.

2.      POUŽÍVANÉ POJMY

​​

a) Aplikace:   Mobilní aplikace Hello pay! vytvořená pro operační systém Android a iOS za účelem platby startovného pro závody dětí Ninja Race a Biatlon Race sponzorované Provozovatelem aplikace

​​

b) Provozovatel: 

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, odštěpný závod 

Sídlo: Karla Engliše 5/3208 

IČO: 48036099 

Kontakt: Gabriela.pithartova@hellobank.cz 

Telefon: +420  257  080  439  

 

c) Organizátor:

Wannado zs - zapsaný spolek, organizátor sportovní akce Wannado Festival Tour a závodů Ninja Race a Biatlon Race 

Sídlo: Levá 29/3, Podolí, 147 00 Praha 

IČO: 228 39 186

https://www.wannadosports.com

Kontakt: jakub@wannado.eu

Telefon: + 420  603  297 271

Telefonní centrum: +420 733 311 211

 

d) Uživatel: účastník sportovní akce Wannado Festival Tour, který provede registraci v mobilní aplikaci Hello pay!.  

​​

e) Strana, Strany: Provozovatel aplikace, Organizátor a Uživatel jsou jednotlivě uvedeny jako Strana nebo společně jako Strany

 

f) Systém: mobilní aplikace Hello pay!, její webové a administrativní rozhraní    

​​

g) Platební služby:  on-line platební služby realizované prostřednictvím platebních karet zadané Uživatelem do Aplikace. Mobilní aplikace Hello pay! včetně veškerého nutného zabezpečení ochrany dat z  platební karty podle nejvyšších bezpečnostních standardů. Platební kartou vloženou do aplikace lze zaplatit pouze startovní za dětské závody Ninja Race anebo Biatlon. Provozovatel při realizaci karetních platebních transakcí spolupracuje s  poskytovatelem platební brány Borgun hf, se sídlem Ármúli 30, Reykjavík, Islandská republika, jemuž byla udělena licence islandským Financial Supervisory Authority, se sídlem Katrinartuni 2, Reykjavík.  

​​

h) Poplatek: cena za služby hrazená Organizátorovi jako startovné v  dětských závodech Ninja Race nebo Biatlon.

HP!.png

3. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

 

A)  Provozovatel se zavazuje zpřístupnit Uživateli Platební služby poté, co Uživatel plní podmínky pro využívání služeb stanovené VSU, tj. provede registraci v aplikaci vložím požadované údaje a zakoupíte první startovní za poplatek.

 

b) Provozovatel je oprávněn bez předchozího oznámení zrušit přístup Uživatele do Aplikace nebo jinak zamezit jejímu užívání, o kterém se lze důvodně domnívat, že poskytl při registraci nepravdivé údaje, nebo používá aplikaci v rozporu s tímto Ujednáním, dobrými mravy nebo obecnými právními předpisy.  

 

c) Provozovatel si právo kdykoli změnit rozsah poskytovaných Platebních služeb. Provozovatel je dále oprávněn dle vlastního uvážení aktualizovat a aktualizovat obsah nebo vlastnosti Aplikace.  Provozovatel může na základě vlastního rozhodnutí zcela ukončit provozování Aplikace a poskytování Platebních služeb bez náhrad. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel může přerušit dostupnost Aplikace z důvodu její údržby v nepravidelných intervalech.

 

d) Mobilní aplikace Hello pay! může být v budoucnu rozšířena libovolně o další příjemce plateb. Provozovatel Aplikace garantuje, že v Aplikaci již uložená platební data nebude možné využít pro jiného příjemce plateb bez souhlasu Uživatele. V případě, že Provozovatel rozšíří poskytování Platebních služeb o dalšího příjemce plateb, bude vždy Uživatel vyzván k nové registraci platební karty.  

 

e) Uživatel nemá nárok na jakoukoli náhradu v souvislosti se zrušením svého uživatelského účtu, změnou v mobilní aplikaci nebo rozsahu poskytovaných Platebních služeb, přerušením dostupnosti Aplikace nebo ukončením jejího provozování.

 

f) Uživatel se zavazuje nepoužívá Mobilní aplikaci žádným způsobem, který by jakkoli narušoval práva Provozovatele.

 

g) Uživatel nesmí Mobilní aplikace pronajímat, půjčovat, distribuovat ani pro ni udělovat dílčí licenci nebo jiným způsobem porušovat práva Provozovatele k Aplikaci.

 

h) Uživatel má právo kdykoliv Aplikaci deaktivovat v menu „nastavení“. Poskytovatel následně deaktivuje veškerá uživatelská nastavení včetně údajů o vložených platebních kartách. Poskytování Platebních služeb bude tímto způsobem ukončeno.

 

i) Provozovatel neodpovídá za vady ani škody, či ztráty dat, způsobené při využívání  Aplikace, byly-li způsobeny Uživatelem, třetími osobami nebo překážkami vzniklými nezávisle na vůli Provozovatele, zejm. za vady či škody způsobené nesprávným užíváním Aplikace, neodborným zásahem do Aplikace, do systémového programového vybavení a prostředí, způsobené uživatelem zavirováním sítě nebo zařízení, popř. útokem hackerů nebo jiným obdobným větším zásahem, nebo vzniklé v důsledku poškození způsobeného nesprávnou funkcí programů jiných výrobců nainstalovaných v zařízení Uživatele. Provozovatel dále neodpovídá za škody vzniklé v případě, kdy Uživatel zrušil bezpečnostní pravidla stanovená vydavatelem vložené platební karty.  

4. PRAVIDLA PRO POUŽITÍ APLIKACE

 

4.1. REGISTRACE

 

a) Aplikace je pro Uživatele dostupná zdarma v obchodech Google Play nebo AppStore. Po jejím stažení do mobilního zařízení a odsouhlasení tohoto Ujednání zahájí Uživatelský proces registrace před prvním použitím Aplikace. Registraci je možné provést prostřednictvím e-mailu nebo pomocí účtu na Facebooku nebo Google.  

 

b) Při registraci prostřednictvím e-mailové adresy použijte následující postup:

   1. Uživatel v  Aplikace vyplní následující údaje:

 • E-mailová adresa Uživatele, která slouží k identifikaci 

 • Heslo pro vstup do aplikace

   2. Aplikace následně automaticky odešle registrační zprávu na zadanou e-mailovou adresu Uživatele s aktivačním odkazem. Kliknutím na tento odkaz poskytne Uživateli přístup do Aplikace.

 

c) Aby bylo možné Aplikaci používat k Platebním službám, musí Uživatel provést požadované nastavení, ve kterém potvrdíte následující informace:

 • X místný číselný PIN pro přístup do Aplikace zvolené Uživatelem

 • 16 místné číslo platební karty

 • datum ukončení platnosti platební karty

 • jméno držitele platební karty a bezpečnostní kód uvedený na zadní straně platební karty

 

d) Zadání platebních karet Uživatele s možností opakované platby je podmínkou Poskytování Platebních služeb. Okamžitě první úhradu provede pomocí Aplikace Uživatel povoluje služby stržení příslušných finančních částek ze zadaného platebního nástroje (platební karty), bez potřeby dalšího souhlasu při další platbě uskutečněné pomocí Aplikace. Aplikace aplikace vyžaduje vložení PIN platební karty má právo transakci dle vyhodnocení rizikovosti prováděné transakce. Pro platby nad 500 Kč je vložení PIN požadováno vždy.

 

e) Podrobnosti k registraci platební karty:

 

 1. V nastavení vyberte podnabídku „Výběr platební karty“.

 2. Přijměte podmínky registrace platební karty.

 3. Ověřte data a dokončení výše transakce a poté plnění po zadání údajů o kreditní kartě (číslo karty, datum vypršení, bezpečnostní kód) uvedené platební tlačítko „Použít kartu“.

 4. Ověření bezpečnostního kódu uvedeného na zadní straně platební karty (pokud je nastaveno u vydavatele karet, bude přesměrováno na rozhraní vydavatele karet – banky, kde by se mělo řídit příslušnými bankovními pokyny vydavatele karet).

 5. Oznámení o stavu registrace (úspěšná, neúspěšná).

 

f) Po provedení platby pomocí Aplikace zašle Provozovatel Uživateli potvrzení o úhradě uloženou v aplikaci.  

 

g) Uživatel před odesláním transakce má možnost ukončit nákup tlačítka zpět a následně je automaticky stornována.  

 

h) Kupón je použitelný ihned po nákupu v aplikaci. Kupóny, které zbydou v aplikaci a nejsou využité v rámci Wannado Festivalu 2019 mohou být využity v rámci dalších akcí Wannado Festivalu.   

 

 

4.2 REKLAMACE PLATBY

 

a) V případě, že je uživatel neoprávněně stržen platbu z vložené platební karty, lze uplatnit u Provozovatele Aplikace reklamy, a to pouze písemně na e-mailovou adresu Provozovatele uvedenou v záhlaví tohoto ujednání.

 

b) Reklamace musí obsahovat alespoň jméno a příjmení uživatele, registrovanou e-mailovou adresu a identifikační číslo transakce a popis výhrad. Dále Uživatel doloží:

 

 • všechny potřebné informace o transakci, ke které se reklamovaná platba vztahovala;

 • kopie dokumentů týkající se transakcí, za kterou uživatel zaplatil kartou prostřednictvím aplikace Hello pay! včetně kopie stvrzenky, která byla uživateli automaticky zaslána e-mailem

 

c) Vyžaduje-li zpracování doplnění dat nebo informací, požadovaných reklam například vydavatelem platebních karet, finančními institucemi nebo dozorovanými orgány, Provozovatelem před řízením reklamace zadávaného Uživatele o jejich plnění a určeným pro jejich doplnění lhůty.

 

d) Provozovatel služeb posoudí reklamu do 30 dnů ode dne jejího obdržení. Provozovatel vyřídí reklamaci písemně nebo elektronicky na e-mailovou adresu uživatele registrovanou v Aplikaci nebo z níž byla doručena reklama.  

 

e) Poskytovatel služeb ověřuje správnost údajů o platební kartě poskytnutých Uživatelem u vydavatele prostřednictvím zabezpečené platební brány Borgun nf.

 

f) Provozovatel Aplikace neuchovává ani nespravuje údaje o kreditní kartě poskytnuté Uživatelem.

 

 

5.   CENY A POPLATKY

 

a) Stažení a aktivace Aplikace, stejně jako využívání Platebních služeb v aplikaci Hello pay! je zdarma.

 

b) Poplatky (startovné) pro účast na sportovní akci Wannado Festival Tour stanoví Organizátor takto:

1 kupón = 1 běh, jedná se o účastnický poplatek za NINJA RACE resp. NINJA RACE LIGHT nebo BIATLON za jeden běh v hodnotě 30Kč, platí vždy a pouze na  jednu jízdu dle stanoveného časového harmonogramu pořadatele

3 + 1 kupónů = 4 běhy, jedná se o poplatek za 4 běhy na NINJA RACE, resp. NINJA RACE LIGHT  nebo BIATLON v hodnotě 90 Kč (při zakoupení tohoto poukazu je poskytnuta sleva 25 %), Platí vždy za najednou zakoupené 4 poukazy.

  

c) V případě, že Uživatel zaplatí více jízd najednou, které nebyly během jednoho dne využity, zbytek jízdního (voucherů) propadá ve prospěch Organizátora.

 

6.  OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

a) Provozovatel zpracovává, spravuje a chrání veškeré poskytnuté osobní údaje Uživatelů v souladu se závaznými právními předpisy, tj. zejména s nařízením EU č. 2016/679 a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

b) Potvrzením tohoto Ujednání uděluje Uživatel souhlas Provozovateli, jakožto správci, se zpracováním jeho osobních údajů, a to v rozsahu identifikačních údajů Uživatelské aplikace, v rozsahu nezbytném pro poskytování Platebních služeb. Doba zpracování osobních údajů je doba, po kterou má Uživatel za účelem využívání Aplikace aktivní uživatelský účet.

c) Zpracování osobních údajů uživatele se děje za účelem poskytování Platebních služeb, identifikace Uživatele vyžadující legislativu proti praní špinavých peněz.

d) Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel má právo prostřednictvím Aplikace Hello pay! uživatele o novinkách v Aplikaci a zároveň informovat uživatele o změně platebních nástrojů v aplikaci Hello pay! za účelem neustálého zlepšování a rozšiřování platebních služeb a zároveň za účelem zajištění vysoké bezpečnosti aplikací.  

e) Souhlas platí rovněž pro správce pověřeného zpracovatele.

f) V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů má Uživatel tato práva:  

 

 • Právo na přístup Osobním údajům. Zprostředkovatele je možné kdykoliv požádat o informaci, za jakými účely jsou zpracovávány, v jakém rozsahu a komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovány a odkud byly nalezeny.

 • Právo na opravu Osobních údajů. Zprostředkovatel je možné požádat o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud jsou nepřesné či neúplné.

 • Právo na výmazOsobních údajů. Zprostředkovatel musí vymazat Osobní údaje, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, a neexistuje žádný další důvod pro zpracování, nebo po vznesení námitky proti zpracování, pokud neexistují žádné oprávněné důvody pro zpracování.

 • Právo na omezenízpracování Osobních údajů. Pokud řeší sporné otázky ohledně zpracování osobních údajů, může Uživatel zpracování osobních údajů omezovat. Zprostředkovatel může mít Osobní údaje pouze uloženy, další zpracování je podmíněno souhlasem Uživatele.

 • Právo na přenositelnost. Uživatel má právo získat Osobní údaje, které Uživatel poskytl Zprostředkovateli pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, písemném a strojově čitelném formátu.

 • Právo vznést námitku proti zpravování Osobních údajů. Proti zpracování osobních údajů může Uživatel u Zprostředkovatele podat písemnou či elektronickou námitku. Zprostředkovatel Osobní údaje pak dále zpracovávat, pokud Uživatel neprokazuje oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad právy na ochranu osobních údajů.  

 

g) Provozovatel Aplikace prošetří veškeré žádosti, dotazy, připomínky nebo stížnosti ve vztahu k osobním údajům Uživatele, které mu byly zaslány na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví tohoto Ujednání, a odpovím na ně do osmi (8) pracovních dnů na e- mailovou adresu uživatele registrovanou v aplikaci, pokud není v žádosti uvedená jiná adresa. Pokud si přejete být z objektivního úvodu zpracován do osmi (8) pracovních dnů, Provozovatel vyloží veškeré úsilí, aby žádost dokončila co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů po přijetí. Stížnost Uživatele, kterou Provozovatel odmítne, musí být řádně odůvodněna a učena po dobu pěti let.  

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

a) Všeobecné obchodní podmínky se řídí právem České republiky.

b) Registrací v Aplikacích ke vzniku smlouvy mezi Provozovatelem a Uživatelem. Obsah smlouvy tvoří toto Ujednání. Registrace souhlasí Uživatel s tímto Ujednáním ve znění platném ke dni vytvoření uživatelského účtu.

c) Ujednání se uzavírá na dobu neurčitou a zaniká zrušením účtu ze strany Uživatele nebo Provozovatele.

d) Toto Ujednání může být Provozovatelem jednostranně změněno. Provozovatel informuje Uživatele o zaslaných zprávách s oznámením s uživatelským účtem v Aplikaci a nebo prostřednictvím emailu s registrační emailovou adresou.

e) Toto Ujednání je platné od 7.9.2019.

bottom of page